Περί μετοχικού κεφαλαίου ...

Όπως έγινε γνωστό γύρω από το ιδιοκτησιακό της ΠΑΕ Άρης, στις 3 Μαρτίου της περσινής χρονιάς είχε πραγματοποιηθεί η πρώτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που είχε ανέλθει στις εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ.
Δημοσίευση: 18/06/2019 - 21:50

Όπως έγινε γνωστό γύρω από το ιδιοκτησιακό της ΠΑΕ Άρης, στις 3 Μαρτίου της περσινής χρονιάς είχε πραγματοποιηθεί η πρώτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που είχε ανέλθει στις εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ. Πριν από λίγες ημέρες και πιο συγκεκριμένα στις 13 Ιουνίου έγινε η δεύτερη που άγγιξε το ένα εκατομμύριο ευρώ. Πιο συγκεκριμένα ανήλθε στις εννιακόσιες ενενήντα εννιά χιλιάδες, εννιακόσια ευρώ. Όπως αναφέρει το ΓΕΜΗ: «Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.200.000 €) διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) εκάστης, εκ των οποίων οι τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές είναι προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου και οι υπόλοιπες τριάντα έξι (36.000) μετοχές είναι κοινές ονομαστικές μετά ψήφου. Με την από 22-03-2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ (690.000,00) με την έκδοση 23.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η καθεμία.

Με την από 13-04-2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια (999.900,00) ευρώ με την έκδοση 33.330 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η καθεμία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (2.889.900 €) διαιρούμενο σε ενενήντα έξι χιλιάδες τριακόσιες τριάντα (96.330) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) εκάστης, εκ των οποίων οι εννέα χιλιάδες εξακόσιες τριάντα τρεις (9.633) μετοχές είναι προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου και οιυπόλοιπες ογδόντα έξι χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα επτά (86.697) μετοχές είναι κοινές ονομαστικές μετά ψήφου».

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της ΠΑΕ: «Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας κατά την χρήση από 01/07/2017 έως 30/06/2018 ανήλθε σε € 297.041,07. Τα αποτελέσματα μετά φόρων είναι ζημιογόνα και ανήλθαν σε € -1.127.728,98 για την χρήση 01.07.2017-30.06.2018. Τα αποτελέσματα της χρήσεως είναι αρνητικά και οφείλονται κυρίως στην ποδοσφαιρική κατηγορία στην οποία αγωνίζεται η ποδοσφαιρική της ομάδα, Football League, στην οποία τα έσοδα (κύκλος εργασιών) είναι πολύ χαμηλά.

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 30.06.2018 έχει ως εξής: Τα Ίδια Κεφάλαια κατά την 30.06.2018 ανέρχονται σε € -528.369,25».